Leveranse

YRKE

BRUK AV LEVERINGSBETINGELSER
Følgende leveringsbetingelser gjelder for alle avtaler som er inngått mellom selger og kjøper, og anses å være avtalt med selgerens levering av ordrebekreftelse til kjøperen.

LEVERINGSAVTALE
En bindende avtale mellom selger og kjøper er bare tilgjengelig når kjøper har mottatt ordrebekreftelse, eller hvis selgerens levering i henhold til avtalen finner sted. Hvis kjøperen ønsker å påberope seg et avvik mellom ordren og ordrebekreftelsen, må han sende innvendinger skriftlig og umiddelbart. Selger er ikke forpliktet til å levere leveranser av andre deler og / eller tjenester enn det som er angitt i ordrebekreftelsen, med mindre det oppnås en egen avtale mellom partene.

LEVERING- OG LEVERINGSKOSTNADER.

Leveringstiden brukes etter selgerens beste skjønn, men er ikke relatert. Forsinkelser fra selgerens side rettferdiggjør ikke kjøperen for kansellering av bestillingen eller for kompensasjon, med mindre leveringen er forsinket i mer enn 3 uker etter leveringstiden som er angitt i ordrebekreftelsen, blir levering som er utført innen denne perioden betraktet i alle henseender rettidig levering.

Leveringen kan stoppes så lenge kjøper misligholder enhver forpliktelse overfor selger, enten bruddet har tilknytning til det eller tidligere leveranser. Hvis det uansett årsak er tvil om kjøperens betalingsevne på betalingstidspunktet, har selger rett til å nekte levering inntil kjøperen har stilt en passende sikkerhet for selgerens betaling.
Hvis levering forsinkes på grunn av kjøperens omstendigheter, er kjøper pliktig til å betale til avtalt betalingstidspunkt, akkurat som kjøperen forplikter seg til å betale selgerens lagringskostnader i henhold til selgerens beregning og til de priser som selgeren har fastsatt for lagring.

Selger har rett til å levere delvise leveranser, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Levering under avtalen skjer AB FABRIK (EX WORKS), slik at kjøperen bærer risikoen for tilfeldige hendelser etter leveringsdatoen, med mindre annet er avtalt. Kjøperen vil ta seg av forsikring av varene etter levering med mindre annet er avtalt. Hvis selgeren påtar seg levering på annen måte enn angitt ovenfor, må den tilbudte prisen økes med selgerens fraktkostnader og eventuelle forsikringskostnader relatert til leveransen relatert til.

Selger påtar seg ikke noe ansvar for manglende oppfyllelse av selgers forpliktelser under anbud eller aksepterte pålegg som følge av force majeure, for eksempel krig, opptøyer, sivil uro, statlig inngripen eller intervensjon fra lokale myndigheter, brann, streik, lockout, utløpt importforbud eller andre grunner utenfor selgers kontroll og som kan utsette eller hindre fremstilling og levering av varene. Hvis en mangelfull eller rettidig levering midlertidig endres under en eller flere av de ovennevnte omstendigheter, blir leveringstiden utsatt for en periode som tilsvarer hindringens varighet, og leveringstiden som dermed er utsatt anses som betimelig i alle henseender. Imidlertid, hvis hindringene for levering kan forventes å vedvare i mer enn 2 måneder, må kjøperen ha rett til å kansellere bestillinger og avtaler som er inngått, uten at dette anses som et brudd.

Hvis selgeren vurderer å påberope seg noen av de nevnte leveringshindringene, er det selgerens ansvar å informere kjøperen uten forsinkelse om hindringens forekomst og den sannsynlige datoen for hindringens slutt.

ANSVAR FOR MANGLER
Hvis det blir levert feil ved leveransen med hensyn til design, produksjon eller materialer, forplikter selgeren seg og selgeren har rett til å avhjelpe disse dersom manglene kan overføres til selgeren.

Så snart kjøperen finner mangelen, må kjøperen imidlertid inngi en skriftlig klage på dette, samt gjøre leveringen tilgjengelig for selgeren med det formål å utbedre mangelen. Hvis mangelen er av en slik karakter at reparasjonen ikke kan utføres på installasjonsstedet, må kjøper returnere de mangelfulle delene til selgeren for reparasjon / utskifting av delene.

Transport av mangelfulle deler mellom selger og kjøper er på kjøpers regning og risiko. Mangelfulle deler som byttes forblir selgerens eiendom.

Hvis selgeren ikke etterkommer kjøperens anmodning om oppreisning innen rimelig tid, mister selgeren retten til å avhjelpe mangelen.

Kjøper har da rett til å få utbedret mangelen og / eller kreve erstatning fra selger, samt eventuelt si opp avtalen i samsvar med kjøpslovens regler. Selgers ansvar inkluderer ikke mangler som fremgår av materiale levert av kjøper eller mangler i konstruksjon som kjøper har bedt om.

Selgers ansvar dekker bare mangler som oppstår under avtalevilkårene og ved riktig bruk av produktet. Ansvaret inkluderer ikke mangler og mangler forårsaket av feil vedlikehold eller feil installasjon av kjøperen eller strukturelle endringer gjort av kjøperen uten selgerens samtykke eller feil i en reparasjon eller lignende utført av kjøperen.

Etter at risikoen for levering har gått over til kjøper, har selgeren ikke ansvar for andre feil enn de som er angitt i dette punktet.

Dette gjelder ethvert tap som manglene kan forårsake, for eksempel driftstap, tapt inntjening, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap som kan tenkes. Selgers ansvar gjelder bare for mangler som vises innen 2 år fra datoen da leveringen blir varslet om å være klar for levering.

Hvis leveransen brukes mer intensivt enn avtalt eller gitt ved avtaleinngåelsen, vil mangelperioden forkortes tilsvarende.

 

PRIVAT

 

VED MOTTAK
Når du mottar varene dine, er det viktig at du sjekker at varene er i intakt stand og ikke har fått noen skade under transporten.

Vi oppfordrer på det sterkeste til at innen transportskader blir annonsert innen maksimalt 5 virkedager. Dette letter bevisbyrden for at skaden oppstod under transporten til deg og dermed var til stede på leveringstidspunktet.

Hvis produktet ditt har kosmetisk skade, anbefaler vi at du ikke bruker det før du har kontaktet info@classicpartspassion.com. Hvis varen har vært i bruk, kan du som kunde ha vanskeligheter med å bevise skaden.

Varsel om skadede varer skjer via mail via klageskjemaet, som du finner her.

Deler
Deler
Deler
ATE
CPP
FAG
HJS
INA
JWL
LUK
OJD
SSI
TMI
TRW